top of page
Nástavba a rekonstrukce střediska DAR - stacionáře ZŠ Alžírská

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Praha 6

2014 - 2015

Realizováno

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. Filip Rozsíval

doc. Ing. arch. Radek Lampa /ra15 a.s

Ing. arch. Štěpánka Hájková

Popis:

Předmětem projektu je rekonstrukce a nástavba na stávající objekt školního pavilonu střediska DAR.

Objekt postavený v roce 1964 původně sloužil jako mateřská škola. Technické parametry budovy odpovídali jejímu stáří a použité technologii (jednalo se o patrovou budovu s nosným vyzděným skeletovým systémem s plochou střechou, která za 43 let neprošla ani částečnou rekonstrukcí).

Popis:

V nynější době je budova využívána Dětským centrem Paprsek, středisko DAR. Středisko poskytuje včasnou a odbornou pomoc rodinám s dětmi s kombinovaným postižením. Cílovou skupinou jsou děti zpravidla od 3 let.

Hmota řešené nástavby 3.NP kopíruje půdorys 1.a 2. podlaží, svým tvarováním navazuje na původní řešení objektu taktéž s použitím ploché střechy.

Objekt je v dnešní době využíván v 1.NP a 2.NP pro denní stacionář. Tyto prostory zůstávají prakticky bez stavebních úprav, přičemž byly rozšířeny v úrovni 2.NP nástavbou na stávající kočárkárnu. Nastavěné třetí podlaží pak slouží pro provoz chráněného bydlení.

Nástavba je provedena z lehkých materiálů, které co nejméně zatěžují stávající konstrukce. Hmota je začleněna do původního řešení, přičemž se pohledově ani materiálově nevymezuje.

Vzhledem k funkčnímu využití (chráněné bydlení) byl kladen důraz na pozitivní vyznění a barevnost, zejména na pohledově exponovaných fasádách. Fasády navazují na motiv řešení uplatňující se na již realizovaných rekonstrukcích pavilonů v areálu tzn. kombinace kontaktního zateplení opatřeného štukovou stěrkou s bílou malbou a barevnou keramickou mozaikou 5x5cm.

bottom of page