Základní škola Komenského náměstí Říčany

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Říčany - Komenského náměstí

2017

Soutěž - studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Jiří Suchý

Ing. arch. Petr Srogončík

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Popis:

Hlavní myšlenkou urbanistického rozvržení je vytvořit dnes chybějící prostor náměstí a pojmout ho jako volný shromažďovací prostor. Objekt školy je začleněn do stávající ortogonální urbanistické struktury v jeho okolí a svým obrysem vymezuje veřejnou plochu. Dalším z cílů návrhu bylo zaměřit se nad využitím budoucího parku a pojmout ho jako multifunkční prostor, jako např. běžecký ovál, který by mohl být využíván kromě veřejnosti i pro potřeby školy. Navržené úpravy respektují ÚP. Objekt školy je přímo propojen se sportovní halu.

Popis:

Dopravní řešení:

Cílem návrhu je zjednodušit dnešní komplikovanou situaci a umožnit průjezdnost ze všech příjezdových směrů, stejně tak i řešit krátkodobé parkování K+R tak. Cílem řešení dopravy v klidu není vytvářet velké parkovací plochy na povrchu a ponechat zde prostor pro parter se zelení a shromažďovací plochou. Dle zadání je pod školním objektem umístěno podzemní parkoviště o kapacitě 65 míst.

Architektonické řešení:

Architektura objektu je volena tak, aby vzhledově zapadala do kontextu okolí, ale aby zároveň byla i určitou dominantou, reprezentující svůj účel. Školní hravost podtrhují barevné vysunuté hmoty a členění oken.  Barevné hmoty odráží svou funkci a jejich vnitřní náplň (např. kavárna, vstup do haly, prostory výtvarné výchovy). Aby budova měřítkově zapadala do okolí, je po svém obvodu prolomena skleněným průhledem do chodeb. Velký důraz je kladen na interiér budovy – především na hlavní komunikační a pobytový prostor pro žáky. Řešení schodišť s vertikálními průhledy má svůj účel v přehlednosti pohybu v rámci dispozice, vytvoření dostatečných komunikačních prostor pro pobyt žáků mimo výuku a prosvětlení chodem i v nižších podlažích denním světlem ze světlíků. Cílem je získat prosvětlený prostor učeben, ale i chodeb.

V dispozičním řešení je dbáno především na oddělení jednotlivých provozů, na přístupy k nim a jejich vzájemné logické propojení a funkčním využití.

Konstrukční řešení:

Nosným systémem je ŽB skelet, který je nejvíce vhodný, pro možné budoucí změny učeben. Obvodové stěny jsou vyzdívané s vnějším zateplením. Součástí vnější stěny jsou i zabudované skříně včetně parapetů s konvektory. Okna jsou trojskla s vnějšími žaluziemi na potřebných stranách objektu. Vnitřní příčné stěny oddělující učebny jsou řešeny z lehkého akustického zdiva. Střecha objektu je zelená pro přirozené chlazení budovy se světlíky nad hlavním komunikačním prostorem.

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý