Základní škola Doubravčice

Doubravčice

2020

Studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Jiří Suchý

Ing. arch. Petr Samohýl

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Popis:

Studie ZŠ Doubravčice řeší o novostavbu objektu ZŠ a přilehlé plochy. Obsahem školy bude 14 kmenových  tříd (předpokládá se 2x 1. stupeň (tedy  1.-5.ročník), a 1x 2.stupeň (tedy 6.-9. ročník)). Dále 9 odborných učeben, kabinety, kanceláře, sborovny, posluchárna, školní jídelna s kuchyní, tělocvična se zázemím a školní knihovna.

Popis:

POZEMEK:

Areál novostavby ZŠ se nachází na východním kraji obce Doubravčice, při silniční komunikaci vedoucí k obci Masojedy (ul.Úvalská), v klidné rezidenční lokalitě.

Školní areál se bude nacházet na pozemcích ve vlastnictví obce v k.ú. Doubravčice. Jedná se o pozemky p. č. 430, p. č. 432, p č. 431/4 a p. č. 433. Pozemky jsou svažité směrem na sever a celkové převýšení je až 7 metrů. Přes pozemky vede stávající nadzemní vedení VN. Projekt počítá s jeho lokální přeložkou kolem areálu školy do podzemního vedení.

 

Silniční komunikace z jižní strany školního pozemku bude hlavním příjezdem i přístupem ke škole. Všechny hlavní části budou školy včetně vstupů, budou orientovány ke této komunikaci. Z východní strany přiléhá k areálu menší shluk RD, z nichž 3 pozemky RD s areálem přímo sousedí. Z této strany vede na pozemky školy ulice K Bušinci, která bude využita k obsluze venkovního sportoviště. Na tuto ulici bude napojena veřejná stezka procházející skrze areál školy a dále vedoucí do obce Masojedy. Ze severní a západní strany přiléhají k areálu již pouze pole a louky - ke kterým bude orientován školní dvůr a sady.

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ:

Na urbanistické řešení má vliv velké množství aspektů. Školní pozemky budou rozděleny na 2 části, jelikož z východní strany vede skrze areál veřejná stezka vedoucí do obce Masojedy. Na severní straně od této stezky bude venkovní sportoviště, sady a školní zahrady. (obr.1)

Na jižní straně se nachází samostatná budova školy, která je ve tvaru ,,Z“.

Tvar je orientovaný tak, aby vznikly dva velké, samostatné ,,vnitrobloky“. Severní ,,vnitroblok“ bude sloužit jako soukromý a chráněný školní dvůr, s přestávkovým prostorem pro děti a družinu. Jižní ,,vnitroblok“ je charakterizovaný jako veřejné náměstíčko, ke kterému přiléhá hlavní příjezdová komunikace (ulice Úvalská). Do náměstíčka jsou orientovány vstupy do všech prostorů školy (vstup do 1. a 2. stupně, vstup do jídelny, tělocvičny, na tribunu, do školního bufetu i knihovny). (obr.2)

Na náměstíčku je doprava řešena jako jednosměrná smyčka, ke kterému přiléhají parkovací stání a autobusová zastávka. Přístup od parkovacích stání ke škole je bezpečný a bezbarierový. Hlavní vstup se nachází v jednopodlažním atriu v koutě tvaru ,,Z“. Vstup se nachází na hlavní ose celého náměstíčka. 

Objekt školy přirozeně využívá svažitosti terénu. Horní veřejný ,,vnitroblok“ se nachází na nejvyšším místě pozemku (+364 m.n.m). Z této strany je objekt školy dvoupodlažní. Na opačné, severní straně, je pak objekt orientován na školní dvůr, kde je budova třípodlažní - tedy spodní podlaží je z jedné strany zapuštěno do terénu (+360 m.n.m). Vstup se tak nachází v prostřední ze tří podlaží.  (obr.3)

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Základem návrhu, je rozdělení hmoty budovy do více tvarově různorodých objektů, které budou společně propojeny. Tvar budovy ,,Z“ je tak rozdělený do čtyř objektů vesnického archetypálního tvaru - tedy nízkopodlažní objekt s bílou omítkou a sedlovou střechou. Objekty jsou propojeny spojovacími krčky, které jsou pojaty jako moderní kvádry s plochou střechou a obložené dřevem. Tyto krčky jsou směrem do dvora vysunuty a jsou zvoleny jako dominantní výrazový prvek. Tento tvar celého objektu školy je zvolen z důvodu, abych velká hmota budovy, byla rozdělena na menší objekty, které lépe zapadnou do charakteru na okraji obce, mezi RD. Od příjezdu je škola dvoupodlažní a nijak výrazně nepřevýší okolní zástavbu. Vstupní pavilon je jednopodlažní a se nachází se v koutě budovy ve tvaru ,,Z“, na osu celého předprostoru školy. Tvarově je vstup zvýrazněný svým zaoblením a narušuje tak přísný ortogonální řád školy. Tělocvična se nachází na západní straně od vstupu a má obdobnou výšku i hmotu jako školní budova, jelikož je tělocvična zasazena v pozemním podlaží.

Celkový rozměr je objektu je 90x105m. Střední část objektu je obdélníkového tvaru 90x18,2m. Půdorysný rozměr archetypálního objektu je 27x18,2m a spojovacího krčku 20x9m. Celková plocha objektu je 4290m2. Celková výška objektu z jižní strany je 7,65m k římse a 11m k hřebení střechy. Výška spojovacího krčku je 8,1m. Ze severní strany je výška objektu je 11,6m k římse a 14,9m k hřebení střechy. Výška spojovacího krčku je 12m. Výška tělocvičny od náměstíčka je cca 6m.

 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:

Z předprostoru školy, tzv. ,,náměstíčka“, jsou orientovány vstupy do všech prostorů školy (vstup do 1. a 2. stupně, vstup do jídelny, tělocvičny, na tribunu, do školního bufetu i knihovny). Hlavní vstup je umístěn v zaobleném jednopodlažním pavilonu, kde kromě zádveří a recepce je umístěna jídelna s kuchyní - která má i svůj vlastní vstup pro případné veřejné akce. Za zádveřím, v hlavní hale školy, se nacházejí skříňky pro žáky. Tento vstup je určen primárně pro první stupeň. Druhý stupeň má vlastní vstup ve spojovacím krčku na východní straně, ke kterému přilehají skříňky. Oba vstupy ústí do spojovacích krčků, kde se nacházejí schodiště, spojující všechny podlaží. Východní strana objektu s příslušným vstupem je věnovaná především třídám 2. stupně. Západní strana za hlavní vstupem je věnována především prvnímu stupni.

V suterénním podlaží (1.PP) se nacházejí třídy nejnižších ročníků a jejich zázemí. Třídy jsou orientovány rovnou na školní dvůr. V pravé části jsou pak umístěny dílny a sekce družin, která má na severu samostatný vstup a může tak fungovat i odpoledne, nezávisle na zbytku objektu školy. Družiny mají přímý přístup na pozemky školy. Dále se zde nachází nezbytné skladovací prostory a prostory TZB. Z tohoto podlaží je pak přímý vstup k šatnám tělocvičny. (viz.dále)

V prostředním podlaží (1.NP), které je přístupné od náměstíčka, se kromě již kromě zmíněného vstupního pavilonu se vstupem, jídelnou a skříňkami nacházejí jednotlivé kmenové učebny, odborné učebny a kabinety. Ve východní části je pak umístěna školní knihovna s čítárnou a PC učebnou a bufet, který může sloužit pro čekání rodičů na žáky. Oba provozy mají vlastní vstup a mohou sloužit i pro externí potřeby. V JZ části je pak umístěno hlediště a vstup k hale (viz.dále).

Horním podlaží (2.NP), je pouze ve středové části školy - ve třech archetypálních objektech. Levá strana je věnována odborným učebnám s kabinety, v prostřední sekci jsou umístěny kanceláře a zázemí pro vedení školy s ideálním výhledem na předprostor školy a v pravé východní části, jsou umístěny kmenové učebny nejvyšších ročníků.

Jednotlivé objekty školy jsou uvažovány jako třítraktové s pobytovou chodbou. Chodba prochází spojovacími krčky, kde se nacházejí přestávkové prostory a zároveň ve všech podlažích propojuje všechny části objektu.

Kmenové učebny jsou dimenzovány na 30 žáků o ploše cca 58m2, o rozměru 6,85x8,5m.

Celkem se v objektu nachází tyto místnosti:

14x kmenová učebna, 10x odborná učebna, 4x družina, 1x posluchárna / společný prostor, 1x školní knihovna, čítárna, 1x bufet - míst. pro rodiče, 1x jídelna s kuchyní, 2x studovna, 5x inkluzní, klidová míst., 2x blok šaten se skříňkami, 6x šatna TV, 12x kabinet pro učitele, 7x kanceláře vedení školy, 2x sborovna učitelů

 

Tělocvična

Přístup k tělocvičně a hlavní palubovka, se nachází v suterénním podlaží (1.PP). Zde se nachází veškeré zázemí včetně nářaďoven, šesti šaten se sprchami, wc a kabinetem učitele. Přístup pro veřejnosti je schodištěm z úrovně 1.NP. V této úrovni se nachází vstup se zádveřím prostor pro veřejnost s tribunami pro cca 120 osob a prostor klubovny. Tato část se nachází podlaží nad zázemím tělocvičny.

Celkový vnitřní rozměr tělocvičny je 25x45m. Hrací plocha je 22x42m. Světlá výška tělocvičny je 9m, celková výška budovy po hřeben střechy je 14,5m (10,6m od náměstíčka).