Základní svazková škola v Úvalech

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Úvaly

2016

Územní řízení

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Petr Srogončík

Ing. arch. Tomáš Papoušek

Popis:

Novostavba základní školy se sportovištěm by měla být vybudována v rámci obytného souboru “Úvaly Hostín“ v obci Úvaly. Řešení mělo splňovat návaznost na původní územní studii a doplnění urbanistického konceptu v rozvojové oblasti Hostín. Architektonický a urbanistický návrh měl obsahovat základní školu s kapacitou pro 600 žáků, halu s tělocvičnami a venkovní sportovní ovál.

Urbanistické řešení novostavby základní školy bylo navrženo s ohledem na stávající projekt územní studie “Obytný soubor – Úvaly Hostín“, plánovanou přeložku silnice I/12 vedoucí okolo řešeného území a zároveň řeší dostupnost školy z okolních obcí spadajících pod Dobrovolný svazek obcí Povýmolí.

Popis:

Urbanisticky byl objekt školy řešen jako součást veřejného prostoru, záměrem bylo zachovat uliční síť z územní studie a na ni navázat novostavbu základní školy. Důležitým bodem bylo taktéž ponechat charakter veřejného prostoru okolo školy jako obytnou ulici vybavenou mobiliářem a zelení. Škola je navržena v půdorysném tvar písmene H, který přehledně dělí objekt na tři křídla a umožňuje vytvoření dvou nástupních prostorů do školy s odlišným charakterem. Jedním je vstupní dvorana do školy, která přímo navazuje na veřejné prostranstvím. Odlišným způsobem je pak řešeno školní pobytové atrium (dvůr), které má hravější a útulnější charakter.

Jednotlivá křídla objektu jsou rozdělena na vstupní a společenský blok, výukový blok a sportovní blok. Střední křídlo slouží jako propojovací část a „srdce“ celého objektu. Výukové křídlo je orientováno směrem do klidové zóny k bytové zástavbě, zatím co sportovní hala s tělocvičnami je umístěna na východní stranu pozemku a bude částečně sloužit jako hluková bariéra ve vztahu k uvažované výstavbě přeložky silnice I/12. Vstupní předprostor školy bude přímo navazovat na městskou třídu, pobytové atrium se sportovním hřištěm je určeno k relaxaci a sportovním aktivitám dětí o přestávkách. Celá školní zahrada s hřištěm je pak vizuálně propojena s přilehlým parkem okolo Přišímaského potoka, který dodává škole významný přírodní prvek.

Velikosti hmot objektu jsou navrženy s ohledem na respektování měřítka budoucí okolní zástavby. Jednotlivá křídla jsou tvarově jednoduchá, kompaktní a navzájem propojena do jednoho celku se zdůrazněnou hlavní vstupní částí.

Podstatným aspektem pro návrh byla provozní i vizuální návaznost na okolní krajinu pomocí prosklených ploch ve sdružovacích částech školy a přenesení přírodních prvků do objektu školy, vytvoření příjemného prostředí, které bude obohacené průhledy mezi jednotlivými prostory s různou funkcí. Vizuální propojení prostorů by mělo přispět žákům k rozvíjení jejich fantazie, představivosti a kreativitě.

Základní forma vzhledu školy je navržena ve střízlivém duchu s prvky, které zdánlivě nahodile narušují dlouhé plochy fasád. Jednotlivá prolamování v kombinaci s materiály a barvami zvyšují plasticitu, též hravost, objektu a dodávají mu potřebnou atmosféru, která bude na žáky působit příjemným a útulným dojmem.